Sandra H.

13 tekstów – auto­rem jest San­dra H..

na­wet na­pojo­ny wielbłąd na pus­ty­ni może zo­baczyć fatamorganę... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 14 grudnia 2011, 23:30

Niektórzy są zbyt mądrzy, by zro­zumieć głupca.. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 listopada 2011, 17:03

Niektórzy ludzie muszą mieć niewiary­god­nie dużą głowę - jak inaczej mog­li­by uk­ryć ty­le ciem­nych spra­wek za usza­mi ? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 listopada 2011, 15:50

"Cza­sem kochając ko­goś poz­wa­lasz mu odejść ze swo­jego życia, lecz w ser­cu ciągle jest i tak nap­rawdę nig­dy z niego nie odszedł." 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 listopada 2011, 00:26

"W in­nym życiu chciałabym być złotą rybką w Twoim akwarium." 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 listopada 2011, 02:21

"Najłat­wiej uk­ryć to, cze­go oszu­kana stro­na nie chce dostrzec." 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 listopada 2011, 01:25

Trze­ba się nap­ra­cować, by strach przes­tał Cię pa­raliżować, a zaczął mo­bili­zować do działania. Ale jest to możli­we. :) 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 listopada 2011, 03:12

"Wol­ność jest is­totnym ele­men­tem życia, gorzej jed­nak, kiedy jej nad­miar zaczy­na prze­radzać się w pus­tkę i poczu­cie samotności." 

myśl
zebrała 9 fiszek • 16 listopada 2011, 00:23

"Mog­liśmy utonąć w oceanie naszych wspólnych marzeń, jed­nak ja wyb­rałam inaczej..." 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 listopada 2011, 00:03

"Miłość nie po­win­na być zro­zumieniem dla głupo­ty, a jej bez­gra­niczność wca­le nie mu­si być ko­nie­cznością wma­wiania so­bie, że jest pięknie, gdy rzeczy­wis­tość jest bez­nadziej­na, wyrzu­caniem poczu­cia włas­nej war­tości do kosza na śmieci i wy­bacza­niem te­go, cze­go tak nap­rawdę wy­baczyć nie chce­my.. Jed­nak często nies­te­ty tym właśnie jest." 

myśl • 14 listopada 2011, 00:07
Sandra H.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sandra H.

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność